Krijg beloning door spitsmijden in Antwerpen

In 2018 zullen in Antwerpen de werken aan de Oosterweelverbinding starten. In de eerste VAB-Oosterweelbarometer peilden we naar de verwachtingen van de automobilist.

Het is al langer aangekondigd, maar nu is de start van de werken aan de Oosterweelverbinding toch wel nakend. In 2018 start men op de linkeroever van Antwerpen. Mobiliteitsclub VAB bracht via een online-enquête de mening van 2410 automobilisten over de Oosterweelverbinding in kaart. Wat weten de automobilisten die dagelijks of minimaal wekelijks over de Antwerpse ring rijden over de geplande Oosterweelverbinding, en wat verwachten ze?

Duurtijd en impact werken Oosterweelverbinding

De werken die verkeershinder zullen veroorzaken op en rond de Antwerpse ring starten volgens de voorlopige planning in september 2018. Dan zullen versmalde rijstroken op de E17 voor de Kennedytunnel zijn afgebakend. Deze werken zullen chronologisch aansluiten op de werken op de Antwerpse ring zelf. Die zouden tegen 2020 starten. Concreet zal wie van het Waasland via de R1 richting Nederland rijdt of wie van Antwerpen-Noord via de R1 naar het Waasland rijdt gedurende zeven jaar verkeershinder ervaren, voor de weggebruikers uit andere richtingen is dat minimaal vijf jaar. 27% van wie dagelijks of minimaal wekelijks de Antwerpse ring gebruikt, denkt dat alles maximaal drie jaar zou duren en onderschat daarmee de duurtijd in belangrijke mate. 42% verwacht dat alles vier jaar zal duren en zit daarmee ook nog een jaar onder de geschatte duurtijd.

Bereidheid voor alternatief vervoer

Om de impact van de werken op de files beheersbaar te houden, is het belangrijk dat voldoende automobilisten bereid zijn om over te stappen op vervoersalternatieven. Uit de enquête blijkt dat 28% op zoek wil gaan naar een alternatief. Daarnaast zal 22% proberen de Antwerpse ring te mijden. Wie voor een alternatief wil gaan, ziet het meeste heil in de gecombineerde mobiliteit. 44% wil het openbaar vervoer gebruiken in combinatie met de auto of fiets voor het voor- of natransport. Om dat te realiseren, moeten er voldoende P&R-parkings komen die een frequente aansluiting hebben met Antwerpen-stad. Ook veilige fietsstallingen en deelfietsen moeten deel uitmaken van de transferpunten. Slechts 24% ziet de fiets als alternatief. Dat is een laag percentage, omdat uit onderzoek van stad Antwerpen blijkt dat het potentieel van de fiets in het woon-werkverkeer veel hoger ligt. Aandachtspunten zijn de capaciteit, de frequentie en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Voor de combinatie P&R en tram vraagt VAB dat er een gecombineerd ticket komt waarin de parkeerkost én tramrit aan een aantrekkelijk tarief aangeboden worden. P&R-parkings liggen bij voorkeur net buiten het congestiegebied. Anders verlies je al tijd vóór je de parking bereikt. De huidige ligging van de P&R’s in Antwerpen voldoet niet altijd aan dat criterium.

Wat met de doorstroming als alles klaar is?

1 op de 2 automobilisten verwacht dat de Oosterweelverbinding de files in en rond Antwerpen zal helpen beperken. VAB is van mening dat het succes van de Oosterweelverbinding zal afhangen van de omkaderende maatregelen. Omdat de Kennedytunnel de kortste oeververbinding blijft, zal een meerderheid daarvoor blijven opteren. De overheid zal sturende maatregelen moeten uitwerken, zodat de verkeersstromen verdeeld worden over de drie tunnels (Kennedy, Oosterweel en Liefkenshoek). Door het lokale en het doorgaande verkeer op de ring te scheiden, wil de overheid het sluipverkeer zo veel mogelijk uit Antwerpen-centrum en van de lokale wegen naar de ring sturen. Zo zal wie van het Waasland richting Antwerpen rijdt niet langer de Waaslandtunnel kunnen gebruiken. De verbinding van de E34 met de Waaslandtunnel wordt onmogelijk gemaakt door een knip. Ook wordt er vooropgesteld om de Kennedytunnel betalend te maken voor vrachtwagens (niet voor personenwagens) en de prijs hoger te zetten dan de andere twee tunnels, zodat het vrachtverkeer gespreid wordt over alle tunnels.

Wie betaalt de kost?

Uit de enquête wordt duidelijk dat het principe ‘de gebruiker betaalt’ nog geen draagvlak heeft bij de automobilist. Wie de Antwerpse ring regelmatig gebruikt, wil de Oosterweel wel, maar zonder daar zelf een financiële bijdrage voor te leveren. De meerderheid van de frequente gebruikers (81%) van de Antwerpse ring wil niet betalen voor de nieuwe tunnel. 1 op de 2 vindt dat het geld voor de nieuwe weginfrastructuur van het gemeenschappelijke budget moet komen, slechts 6% wil effectief voor het gebruik van de Oosterweel betalen. De automobilisten die aangaven wel bereid zijn te betalen voor het gebruik van de nieuwe infrastructuur, willen daar maar een beperkt bedrag voor neertellen. Slechts 4% is bereid meer dan 7 eurocent per kilometer te betalen. Dat is nog een stuk lager dan het tolbedrag dat je in Frankrijk betaalt.

VAB start een proefproject app

Mobiliteitsclub VAB wil de drempel tot nieuwe vormen van mobiliteit verlagen en aantrekkelijker maken voor de consument. Samen met Olympus heeft VAB een app ontwikkeld waarmee je tickets voor de bus, tram en trein kunt aankopen, maar ook deelfietsen of deelauto’s kunt gebruiken. Met dit project en de feedback van de testpersonen zoekt VAB momenteel uit hoe we consumenten kunnen stimuleren tot het gebruik van nieuwe mobiliteitssystemen en de combinatie van verschillende vervoermiddelen. In het kader van de geplande Oosterweelwerken wordt de digitale mobiliteitsassistent een belangrijk hulpmiddel om invulling te geven aan de gecombineerde mobiliteit.

Lees ook

Met de CityPass reis je voor 60 euro per maand onbeperkt met de trein en tram/bus in Antwerpen en Gent.

Vorig artikelPrijs diesel en benzine zal gelijklopen
Volgend artikel5x fijn aan de Rijn